Zakladajúca listina CPaC VS

Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska je dobrovoľným združením občanov /stavovskou organizáciou/, ktorá napomáha združovaniu špecialistov v odbore pekárskej a cukrárskej výroby a účelne chráni ich záujmy.

Cech presadzuje a chráni oprávnené záujmy svojich členov. V záujme naplnenia tohoto cieľa cech pestuje pospolitosť a súdržnosť ducha členstva; udržuje a zveľaďuje česť stavu; napomáha rozvoju súkromného podnikania v pekárskom a cukrárskom remesle; spolupracuje s inými cechmi, alebo stavovskými organizáciami podobného zamerania; plní ďalšie úlohy, ktoré vedú k rozvoju a zveľaďovaniu Cechu

Cech napomáha vytváraniu optimálnych podmienok pre prácu a podnikanie v pekárskom a cukrárskom remesle. V záujme naplnenia tohto cieľa cech napomáha svojim členom pri získavaní a osvojovaní najnovších poznatkov z pekárskej a cukrárskej výroby; zabezpečuje informačné a konzultačné služby pre svojich členov; spolupracuje s príslušnými samosprávnymi orgánmi miestnej správy v regióne pôsobnosti Cechu;

Cech organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských podujatiach doma i v zahraničí; napomáha výchove odborného dorastu v regióne pôsobnosti Cechu; organizuje odborné, kultúrne, spoločenské a iné podujatia pre svojich členov a ostatných záujemcov, včítane prezentácie svojich výrobkov; zriaďuje svojpomocné pokusné a laboratórne pracoviská pre svojich členov.Spišská Nová Ves, 15. jún 2004


Ing. Ján Ondo               Ján Paciga              Bohuslav Slavkovský