Stanovy Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska

Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska je zriadený v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb.


Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska je dobrovoľným združením občanov /stavovskou organizáciou/, ktorá napomáha združovaniu špecialistov v odbore pekárskej a cukrárskej výroby a účelne chráni ich záujmy.

Č l á n o k    I.

Názov, sídlo a právne postavenie

1/ Názov : Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska.
2/ Sídlo : Spišská Nová Ves, Zimná 88
3/ Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska /ďalej len Cech/ je nezávislou a nepolitickou právnickou osobou, ktorá vyvíja svoju činnosť v jeho záujmovom území.
4/ Za účelom naplnenia svojich cieľov môže Cech zamestnávať zamestnancov a vykonávať aj hospodársku činnosť na pomoc svojím členom, alebo súvisiacu s pekárskou a cukrárskou výrobou, prípadne tejto výrobe napomáhajúcu.

Č l á n o k    II.

Ciele Cechu

1/  Cech vyjadruje, presadzuje a chráni oprávnené záujmy svojich členov. V záujme naplnenia tohoto cieľa  Cech:

 • pestuje pospolitosť a súdržnosť ducha členstva
 • udržuje a zveľaďuje česť stavu
 • napomáha rozvoju súkromného podnikania v pekárskom a cukrárskom remesle
 • spolupracuje s inými cechmi, alebo stavovskými organizáciami podobného zamerania
 • plní ďalšie úlohy, ktoré vedú k rozvoju a zveľaďovaniu Cechu

2/  Cech napomáha vytváraniu optimálnych podmienok pre prácu a podnikanie v pekárskom a cukrárskom remesle. V záujme naplnenia tohto cieľa Cech:

 • napomáha svojim členom pri získavaní a osvojovaní najnovších poznatkov z pekárskej a cukrárskej výroby
 • zabezpečuje informačné a konzultačné služby pre svojich členov
 • spolupracuje s príslušnými samosprávnymi orgánmi miestnej správy v regióne pôsobnosti Cechu
 • organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských podujatiach doma i v zahraničí
 • napomáha výchove odborného dorastu v regióne pôsobnosti Cechu
 • organizuje odborné, kultúrne, spoločenské a iné podujatia pre svojich členov a ostatných záujemcov, včítane prezentácie svojich výrobkov
 • zriaďuje svojpomocné pokusné a laboratórne pracoviská pre svojich členov


Č l á n o k III.

Činnosť Cechu

1/  Výchovná a vzdelávacia činnosť bude zameraná:

 • zvyšovanie vedomostnej úrovne členstva v teoretickej aj praktickej oblasti o najnovších poznatkoch vedy, techniky a praxe z domácich aj zahraničných zdrojov,
 • vydávaním informačného a vzdelávacieho periodika pre svojich členov,
 • poznávaním histórie pekárskeho a cukrárskeho remesla a výrobných postupov i sortimentov v zahraničí,
 • organizovaním vzdelávacích kurzov pre členov Cechu z rôznych oblastí pekárskej a cukrárskej výroby, ekonomiky, práva a obchodu,
 • starostlivosť o odborný dorast v regióne pôsobenia.

2/  Poradenská činnosť bude zameraná najmä na:

 • pomoc pri nákupe a opravách strojov, rozširovaní výrobných kapacít a zavádzaní nových sortimentov,
 • pomoc pri podnikateľskej, normotvornej a cenotvornej práci členov Cechu,
 • výmena skúseností o kvalite nakupovaných surovín a prísad, o výrobcoch a dodávateľoch ďalších materiálov pre výrobu,
 • zabezpečovanie kvalifikovaných pracovníkov pre majiteľov pekární a cukrární.

3/  Verejno-prospešná činnosť bude zameraná na :

 • starostlivosť o prestárlych a chorých členov Cechu
 • pomoc nepracujúcim pekárom a cukrárom, členom Cechu pri zabezpečovaní vhodnej práce
 • sponzorská činnosť

4/  Propagačná a spoločenská činnosť bude zameraná na:

 • informovanie verejnosti o práci remesla i Cechu pre spoločnosť
  v  masovokomunikačných prostriedkoch,
 • založenie a vedenie kroniky Cechu,
 • každoročné usporadúvanie Valného zhromaždenia Cechu,
 • kultúrne, športové a iné spoločenské stretnutia členov.


Č l á n o k IV.

Členstvo v Cechu

1/  Členstvo v Cechu môže byť riadne, čestné a podporujúce.

2/  Riadnym členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý má

18 rokov, je vyučeným pekárom, cukrárom, alebo držiteľom živnostenského listu a vykonáva pekársku alebo cukrársku živnosť v regióne pôsobnosti Cechu.

3/  Čestným členom Cechu sa môže stať taký jednotlivec, ktorý sa zaslúžil o rozvoj pekárskeho alebo cukrárskeho remesla vôbec, je uznávaným odborníkom u nás aj v zahraničí alebo vykonal mimoriadny čin súvisiaci s výživou obyvateľstva prípadne ľudstva, ktorého členovia, alebo predstavenstvo navrhne Valnému zhromaždeniu za takéhoto člena a o prijatí sa rozhodne kladne. Čestným členom sa môže stať aj cudzinec.

4/  Podporujúcim členom Cechu môže byť každý, kto Cech hmotne, alebo inak podporuje.

5/  Cech je otvorenou stavovskou organizáciou do ktorého v súlade s čl. IV. a V. týchto Stanov môže každý dobrovoľne vstúpiť a z ktorého môže dobrovoľne vystúpiť.

 

Č l á n o k V.

Vznik a zánik členstva

1/  Členstvo v Cechu vzniká na základe písomnej prihlášky u riadneho člena a rozhodnutím predstavenstva Cechu o prijatí. U čestného alebo podporujúceho člena rozhodnutím Valného zhromaždenia.

2/  O prijatí za člena predstavenstvo i Valné zhromaždenie rozhodujú väčšinou prítomných hlasov.

3/  Nový člen Cechu je povinný po prijatí zaplatiť do cechovej pokladnice ročný poplatok 3 000,– Sk. Poplatok neplatia čestný alebo podporujúci člen a nie je deliteľný podľa dátumu prijatia člena v roku.

4/  Členstvo v Cechu zaniká:

 • vystúpením člena
 • vylúčením člena
 • smrťou člena

5/  Dobrovoľné vystúpenie z Cechu člen ohlasuje predstavenstvu Cechu písomne

6/  Člena Cechu možno vylúčiť ak nedodržiava Stanovy, alebo vážne poškodzuje záujmy celého Cechu a jeho členov, O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo väčšinou hlasov. Vylúčenie sa oznamuje členovi písomnou formou, prípadne aj ústne. Proti vylúčeniu sa môže každý člen odvolať u Valného zhromaždenia, ktoré s konečnou platnosťou rozhodne väčšinou hlasov. Do rozhodnutia Valného zhromaždenia je členstvo pozastavené.


Č l á n o k    VI.

Práva a povinnosti člena Cechu

1/  Člen Cechu má tieto práva:

 • zúčastňovať sa na schôdzach, pripravovaných akciách a živote Cechu
 • voliť a byť volený
 • používať všetky výhody, ktoré Cech svojím členom poskytuje
 • navrhovať kandidátov do volených orgánov a funkcií Cechu
 • slobodne vyjadrovať svoje  názory a stanoviská na rokovaniach orgánov Cechu
 • podávať návrhy na zlepšenie práce Cechu a v prospech jeho členov, podávať sťažnosti na prácu členov a orgánov Cechu

2/  Člen Cechu je povinný:

 • dodržiavať Stanovy Cechu
 • plniť uznesenia a úlohy prijaté orgánmi Cechu
 • ochraňovať spoločné ciele a záujmy Cechu
 • vykonávať čestne a poriadne pekárske a cukrárske remeslo alebo živnosť a ctiť všetky zákony, ktoré s týmito výrobami súvisia
 • viesť riadny a usporiadaný súkromný život
 • platiť ročný príspevok schválený Valným zhromaždením Cechu na príslušný rok

3/  Všetci členovia Cechu sú si navzájom rovní


Č l á n o k    VII.

Orgány Cechu

1/  Orgánmi Cechu sú:

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Revízna komisia

2/  Funkcie predstavenstva sú:

Predseda predstavenstva Cechu – Cechmajster

Podpredseda predstavenstva Cechu

Tajomník predstavenstva Cechu

3/  Funkcie revíznej komisie sú:

Predseda revíznej komisie

Dvaja členovia revíznej komisie


Č l á n o k    VIII.

Valné zhromaždenie

1/  Najvyšším orgánom Cechu je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia Cechu

2/  Valné zhromaždenie zasadá pravidelne jedenkrát ročne

3/  Valné zhromaždenie:

schvaľuje:

zameranie a výsledky činnosti Cechu

Stanovy Cechu ich zmeny a doplnky

rozpočet, ročný členský príspevok a výsledky hospodárenia Cechu

výsledky volieb predstavenstva a revíznej komisie

rozhoduje:

o rozpustení alebo zlúčení Cechu s iným dobrovoľným združením podobného zamerania

o členstve Cechu v iných domácich, alebo medzinárodných združeniach

o vylúčení člena ak tento sa odvolal proti rozhodnutiu predstavenstva

o prijatí čestného a podporujúceho člena

4/  Valné zhromaždenie môže byť zvolané aj mimoriadne, ak sú preto mimoriadne dôvody a súhlasí s ním dve tretiny predstavenstva, alebo ak o to požiada písomne jedna tretina členov Cechu.

5/  Riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva predseda predstavenstva Cechu písomne, najmenej 14 dní pre dátumom konania.


Č l á n o k   IX.

Rokovanie Valného zhromaždenia

1/  Rokovanie Valného zhromaždenia vedie predseda predstavenstva v prípade jeho neprítomnosti podpredseda.

2/  Na rokovaní sa môžu zúčastniť aj nečlenovia – hostia, ak to schváli Valné zhromaždenie.

3/  Valné zhromaždenie na návrh predstavenstva schvaľuje program rokovania, volí zapisovateľa, overovateľa zápisnice a navrhovateľa uznesení.

4/  Každý člen Cechu má právo navrhovať zmenu programu rokovania. O každom návrhu zmeny programu sa hlasuje samostatne.

5/  Rokovanie Valného zhromaždenia môže byť zahájené a je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Cechu.

6/  Ak na riadne zvolané Valné zhromaždenie cechu nepríde nadpolovičná väčšina členov, predseda po 60 min. čakania od plánovaného začatia rokovania rozpustí Valné zhromaždenie a najneskôr do 14 dní zvolá nové Valné zhromaždenie. Nové valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na podiel prítomných z celkového počtu členov s výnimkou rozhodnutia o zániku Cechu.

7/  Uznesenie Valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

8/  Hlasovanie riadi predsedajúci. Hlasuje sa verejne, pokiaľ prítomní členovia nenavrhnú inak. Návrh na tajné hlasovanie je platný, ak ho predkladá najmenej jedna tretina prítomných členov.

9/  Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov.


Č l á n o k   X.

Predstavenstvo

  1/  Predstavenstvo je výkonným orgánom Cechu a je oprávnené konať v jeho mene vo všetkých veciach v súlade so stanovami.

  2/  Členov predstavenstva volí Valné zhromaždenie na 2 roky.

  3/  Člen predstavenstva môže byť odvolaný na Valnom zhromaždení na návrh ktoréhokoľvek člena Cechu.

  4/  Predstavenstvo riadi činnosť Cechu medzi Valnými zhromaždeniami.

  5/  Predstavenstvo zasadá najmenej jedenkrát za štvrťrok. V prípade potreby zasadnutie môže byť aj častejšie, ak takúto potrebu uzná predseda alebo minimálne dvaja členovia predstavenstva.

  6/  Člen predstavenstva je na rokovaní nezastupiteľný.

  7/  Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo predsedajúceho predstavenstvu.

  8/  Právne úkony, ktoré robí predstavenstvo podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.

  9/  Byť členom predstavenstva je čestnou a neplatenou funkciou.

10/  Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadaní predstavenstva.


Č l á n o k    XI.

Revízna komisia

1/  Je volená na dvojročné obdobie.

2/  Kontroluje činnosť a hospodárenie predstavenstva Cechu medzi Valnými zhromaždeniami.

3/  Dbá na dodržiavanie stanov Cechu, na dodržiavanie obecne platných zákonov, predpisov a nariadení o činnosti dobrovoľných združení a o hospodárení s majetkom Cechu.

4/  Má právo nahliadať do všetkých dokumentov, ktoré predstavenstvo vedie, vydalo alebo obdržalo.

5/  Má právo vyžiadať ústne alebo písomné vysvetlenie, ku ktorémukoľvek rozhodnutiu alebo vykonanému činu predstavenstva alebo jeho členov.

6/  Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

7/  Byť členom revíznej komisie je čestnou a neplatenou funkciou.


Č l á n o k    XII.

Predseda – Cechmajster

1/  Koordinuje a riadi činnosť Valného zhromaždenia a predstavenstva a navonok vystupuje ako reprezentant Cechu. Pri výkone svojej funkcie je povinný sa riadiť uzneseniami Valného zhromaždenia, predstavenstva a Stanovami Cechu. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

2/  Zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia a predstavenstva a podpisuje ich uznesenia.

3/  Čestný alebo podporujúci člen Cechu nemôže byť volený za predsedu.


Č l á n o k    XIII.

Hospodárenie Cechu

1/  Cech hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má užívacie právo.

2/  Majetok Cechu sa vytvára z členských príspevkov, darov a príjmov vlastnej hospodárskej činnosti.

3/  Majetok Cechu slúži na zabezpečenie a rozvoj činnosti Cechu a na pomoc svojim členom.

4/  Všetky orgány a členovia Cechu sú povinný starať sa o majetok Cechu so starostlivosťou riadneho hospodára v zmysle platných právnych predpisov o hospodárení.

5/  Predstavenstvo vypracováva na každé ročné zasadnutie Valného zhromaždenia správu o hospodárení.

Č l á n o k    XIV.

Zánik Cechu

1/  Cech zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným združením, ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR v zmysle platných zákonov

2/  Majetkové vysporiadanie vykonávajú:

 • predstavenstvo Cechu v prípade ods. 1a) tohoto článku
 • likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR v prípade 1b) tohto článku.Č l á n o k    XV.

Záverečné ustanovenia

1/ Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia na Valnom zhromaždení Cechu.


2/ Účinnosť Stanov je dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.