III. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CECHU

28.02.2007, 16:43, Miroslav Almasi

 Dňa 14. februára 2007 sa v priestoroch reštaurácie HUMMER konalo v poradí III. valné zhromaždenie Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska, na ktorom boli zhodnotené minuloročné aktivity cechu.  III. valného zhromaždenia Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska sa zúčastnilo celkovo 57 účastníkov, z toho 34 z 49 riadnych členov malo svoje zastúpenie

Zasadnutie otvoril podpredseda predstavenstva pán Slavkovský, ktorý privítal členov cechu a hostí na zasadnutí a informoval o priebehu valného zhromaždenia.

Správu dozornej rady predniesol jej predseda pán Čiliak. V správe konštatoval, že čerpanie finančných prostriedkov a účtovníctvo cechu bolo vedené v súlade so stanovami a právnymi predpismi.
Správu predstavenstva predniesol predseda predstavenstva pán Paciga. Správa tvorí prílohu zápisnice.

V diskusii vystúpili:

- p.Koverová vyzdvihla význam cechového Spravodaja a poďakovala Ing. Almášimu za jeho vydávanie. Informovala o priebehu Športových hier , ktoré považuje za super akciu pre členov cechu. Ďalej požaduje dôsledne sa venovať príprave družstva na Europain.

- p.Huszák navrhol zachovať Spravodaj a nájsť v rozpočte financie na chod sekretariátu cechu. Rekvalifikačné kurzy riešiť cestou odborných škôl a úradu práce. Kritizoval predaj výrobkov bez registračných pokladníc priamo z auta a doporučil pokračovať v spore s Hypernovou o jej klamlivej reklame.

- Ing.Tkáč navrhol vytvoriť dohodu o spoločnom postupe pekárov v cenových jednaniach a konštatoval, že cenové problémy zapríčinil príchod obchodných reťazcov. Ponúkol pomoc v spore s Hypernovou.

- Ing. Boháčik navrhol využiť členstvo v SŽK na podporu svojich členov

- Ing. Egreši ponúkol možnosť poriadania rekvalifikačných kurzov v škole a navrhol usporiadať odbornú súťaž žiakov škôl v našom regióne

- Ing. Kviatkovský upozornil na znižovanie kvality výrobkov s cieľom udržať čo najnižšie ceny čo považuje za nesprávne.

- P.Paciga informoval o pripravovaných akciách cechu a požiadal členov o aktívne zapájanie a osobnú účasť na aktivitách cechu. Bola vytvorená web stránka cechu www.cechpekarov-vs.sk ktorá by mala nahradiť spravodaj pre výhody plynúce z nižšej ceny a vysokej flexibilite stránky. Navrhol ďalší postup v spore s Hypernovou a podporil individuálny prístup členov v riešení cenových otázok s tým aby sa pekári nebáli zahrnúť do cien zvýšené náklady na energie a suroviny, ale aj primeraný zisk a tvorbu rezerv na inováciu technológií.

- Judr. Ilčišin navrhol vytvoriť informačný časopis pre našich odberateľov v ktorom by sme informovali zákazníkov o našej práci, problémoch, ale aj úspechoch. Spravodaj doporučuje zrušiť a využívať Web stránku. V probléme Hypernova ponúkol bezplatné právne služby. Na jarmoku v Michalovciach navrhol uskutočniť oslavu sviatku chleba.

- Ing Cipro predviedol nový komplexný program pre pekárov a cukrárov na sledovanie výroby a fakturáciu, štatistiku, údržbu a dopravu.

Po ukončení diskusie bol schválený rozpočet a plán aktivít po doplnení o námety z diskusie.

Predseda predstavenstva p.Paciga poďakoval účastníkom valného zhromaždenia za aktívnu účasť a pozval všetkých prítomných na spoločný obed a neformálne posedenie pri káve.


Zábery z valného zhromaždenia CPaC-VS, rešt. Hummer

 
 

 
« Späť


Diskusia: "III. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CECHU"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre